Уличното осветлување во општината редовно се одржува

Јавното претпријатие ,,Паркиралишта – Струмица,, во чија надлежност е и одржувањето на уличното осветлување во градот и населените места, продолжува со редовната активност на промена на прегорените сијалици на територијата на целата општина. Според зборовите на Иван Стаменовски, раководител на Одделението за јавно осветлување, деновиве по пријава на граѓани на ,,Систем 48,, , променети се повеќе дефектни сијалици на улиците ,,Стив Наумов,, , ,,Јосиф Јосифовски,, , ,,Илинденска,, , ,,Страшо Пинџур,, , ,,Киро Абрашев,, , ,,Тимо Тренчев,, , ,,Кузман Јосифовски – Питу,, и ,,Димитар Влахов,, , како и на повеќе локации во селото Муртино. Таквата пракса на промена на прегорени сијалици ќе продолжи и во наредниот период, па се молат граѓаните да ги пријавуваат дефектите на уличните места од нивното опкружување, користејки го бесплатниот телефонски број 0800 – 148 – 48 на ,,Систем 48,, .