Одлука за распределба на финансиски средства од Програма V2 од Буџетот на Општина Струмица за 2017 година

Финансиските средства од Програма од Буџетот на Општина Струмица за 2017,  по објавениот Јавен повик за прибирање Програми од здруженија и фондации од Општина Струмица во рамките на Стратегијата за социјална заштита на своите граѓани – Акцискиот план 2015 – 2020, Програмата V2 –  Социјaлна заштита  / Трансфер до НВО бр.  23-65/1 од 02.03.2017 и  Записникот од Комисијата за спроведување на јавен повик бр. 23-65/8 од 20.03.2017 се распределуваат на следниве здруженија/фондации: линк