Почнаа уписите во средните општински училишта

Денеска почна запишувањето ученици во средното образование за учебната 2014/2015 година. Според објавениот конкурс, во трите средни општински училишта во Струмица ќе се запишат вкупно 1.248 ученици во 37 паралелки.

СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ЈАНЕ САНДАНСКИ”

Во прва година ќе се запишат 374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 238 ученици, 7 паралелки, 60 минимум поени

Економско – правна и трговска струка – 136 ученици, 4 паралелки

– економски техничар мак 102 уч. 3 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени

– банкарски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени

СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ДИМИТАР ВЛАХОВ”

Во прва година ќе се запишат 374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Земјоделско-ветеринарна струка – 170 ученици, 5 паралелки

– техничар за фармерско производство мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 40 минимум поени

– техничар за хортикултура мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 минимум поени

– техничар за агроменаџмент мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

– градинар – цвеќар (реформиран мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

нaставен план и програми)

Хемиско – технолошка струка – 102 ученици, 3 паралелки

– прехранбен техничар мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

– преработувач на жито, брашно и мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

шеќер

Здравствена струка – 102 ученици, 3 паралелки

– фармацевтски-лабораториски мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени

техничар

– медицинска сестра мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени

– физиотерапевтски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени

СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “НИКОЛА КАРЕВ”

Во прва година ќе се запишат 500 ученици во 15 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Машинска струка – 136 ученици, 4 паралелки

– автотехничар – мехатроничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

– техничар за компјутерско управување мак 34 уч. 1 пар. 4.г.тр. 45 минимум поени

– машинист за термо постројки / мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

инсталатер на водовод

– автомеханичар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

(реформиран нaставен план и програми)

Текстилно – кожарска струка – 68 ученици, 2 паралелки

– конфекциски компјутерски оператор мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

– конфекционер мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

(реформиран нaставен план и програми)

Уметничко образование – 34 ученици, 1 паралелка

– техничар за дизајн на облека мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

Електротехничка струка – 126 ученици, 4 паралелки

– електротехничар – енергетичар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

– електротехничар за компјутерска мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени

техника и автоматика

– електроинсталатер и монтер мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

(реформиран нaставен план и програми)

– електромеханичар мак 24 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Сообраќајна струка – 68 ученици, 2 паралелки

– техничар за патен сообраќај мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени

– техничар за транспорт и шпедиција мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени  33

Шумарско – дрвопреработувачка струка – 34 ученици, 1 паралелка

– техничар за мебел и ентериер мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

Градежно – геодетска струка – 34 ученици, 1 паралелка

– градежен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

При пријавувањето, учениците треба да ги поднесат следните документи:

-пријава за запишување (пријавата за запишување ученикот ја подигнува од училиштето во кое ученикот сака да се запише и истата е бесплатна);

– оригинални свидетелства од V до VIII одделение;

– извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).

Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во два уписни рока, јунски и августовски, со две пријавувања во јунскиот и едно пријавување во августовскиот рок.

Првото пријавување и запишување на учениците во јунскиот уписен рок се врши на 23 и 24 јуни 2014 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 25 јуни 2014 година.

Квалификационото тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 27 јуни 2014 година, а резултатите ќе се објават на 28 јуни 2014 година. Проверката на знаењата на учениците од заедниците ќе се реализира на јазикот на кој што ученикот ја следел наставата во основното училиште.

Второто пријавување од јунскиот уписен рок и запишување на учениците ќе се врши на 30 јуни и 1 јули 2014 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 3 јули 2014 година.

Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок се врши на 21 август 2014 година, а резултатите од запишувањето на учениците и слободните места ќе се објават на 22 август 2014 година.

Училиштата кои во двата уписни рока не ги потполниле утврдените ученички места за запишување продолжуваат со запишување на учениците до 29 август 2014 година.