Решение за свикување на шеснаесетата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

 

Р  е  ш  е  н  и  е
за свикување на шеснаесетата седница  на
Советот на општина Струмица

Ја свикувам шеснаесетата  седница на Советот на општина Струмица за ден  10.07. 2014  година (четврток).
Шеснаесетата  седница   на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00  часот.

За работа на седницата  предлагам:

I
Усвојување на записниците од:

а)   Дванаесетата седница на Советот на општина Струмица;
б)  Тринаесетата седница на Советот на општина Струмица;
ц)  Четиринаесетата  седница на Советот на општина Струмица;
д)  Записник од почетокот на петнаесетата седница на Советот на општина Струмица; и
е) Записник од продолжението  на петнаесетата седница на Советот на општина Струмица.

II

Д н е в е н   р е д

1.    Предлог- Одлука  за измена и дополнување на Буџетот на Општина  Струмица за 2014 година;
2.    Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата  за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Струмица за 2014 година;
3.    Предлог-Програма за измена на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2014 година;
4.    Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2014 година;
5.    Предлог – Програма за измена на Програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2014 година;
6.    Предлог – Програма за измена на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2014 година;
7.    Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2014 година;
8.    Предлог – Програма за измена на Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Струмица за 2014 година;
9.    Предлог – Програма за измена на Програмата за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Струмица за 2014 година;
10.    Предлог – Програма за измена на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2014 година;
11.    Квартален извештај за извршување на буџетот во првиот квартал од 2014 година;
12.    Предлог – Буџетски календар за подготовка и донесувањена Буџетот на општина Струмица за 2015 година;
13.    Предлог – Одлука за избор на член на Советот на општина Струмица, кој ќе учествува во процесот на одлучување за прашањата на конфликт на интереси на Градоначалникот на општина Струмица;
14.    Предлог – Решение за   разрешување и избор  на претседател и член на Комисијата  за изработка на Програма за работа на Советот на општина Струмица;
15.    Предлог – Решение за  разрешување и избор  на член во Комисијата  за статут и прописи;
16.    Предлог – Решение за разрешување и  избор  на претседател   на Комисијата  за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
17.    Предлог –  Решение за разрешување и именување на претседател и членови на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи;
18.    Предлог –  Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица;
19.    Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата;
20.    Извештај за реализација на Програмата за уредување  на  градежното земјиште на подрачјето  на општина  Струмица за 2013 година;
21.    Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2013 година;
22.    Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица за 2013  година;
23.    Извештај за реализација на Програмата за изработка на  урбанистички планови во Општина Струмица за 2013 година;
24.    Извештај за реализација на Програмата  одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2013/2014  година во зимски услови;
25.    Годишен извештај за активностите на Центарот за развој на југоисточниот плански регион за 2013 година;
26.    Годишна сметка со финансов извештај на ОУ„Гоце Делчев“ Вељуса за 2013 година;
27.    Годишна сметка со финансов извештај на ОУ„Маршал Тито“ Муртино, за 2013 година;
28.    Годишна сметка со финансов извештај на ОУ„Герас Цунев“ Просениково за 2013 година;
29.    Годишна сметка со финансов извештај на ОУ„Кирил и Методиј“ Дабиле  за 2013 година;
30.    Годишна сметка со финансов извештај на ОУ „Даме Груев“ Куклиш  за 2013 година;
31.    Годишна сметка со финансов извештај на ОУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2013 година;
32.    Годишна сметка со финансов извештај на ОУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2013 година;
33.    Годишна сметка со финансов извештај на ОУ „Сандо Масев“ Струмица за 2013 година;
34.    Годишна сметка со финансов извештај на ОУ „Маршал Тито“ Струмица за 2013 година;
35.    Годишна сметка со финансов извештај на ОМУ „Боро Џони“ Струмица  за 2013 година;
36.    Годишна сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2013 година;
37.    Статут на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица;
38.    Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2013 година;
39.    Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Димитар Влахов“ Струмица за 2013 година;
40.    Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2013 година;
41.    Извештај за работа на ЈП „Струмица – гас“ Струмица за 2013 година;
42.    Годишна сметка со финансов извештај на ЈП „Струмица – гас “ Струмица за 2013 година;
43.    Одлука за распоредување на добивката  остварена  по годишната сметка и финансиските извештаи за 2013 година на  ЈП „Струмица –гас“   Струмица;
44.    Извештај за работа на ЈП „Паркиралишта – Струмица “ Струмица за 2013 година;
45.    Годишна сметка со финансов извештај на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ – Струмица за 2013 година;
46.    Извештај за работа на ЈП „Паркиралишта – Струмица “ Струмица  за периодот 01.01. 31.03. 2014 година;
47.    Извештај  за работа на ЈПКД “Комуналец” Струмица за 2013 година;
48.    Годишна сметка со финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2013 година;
49.    Одлука за ставање под хипотека на објекти  од УО на ЈПКД „Комуналец“ Струмица;
50.    Одлука за отуѓување  на деловни простории;
51.    Одлука за утврдување  висината на цените за вода за пиење и надоместок за одведување на отпадни води;
52.    Одлука за утврдување  на  висина на цени на услуги за правни и физички лица за водовод и канализација;
53.    Одлука за  висина на цени за издавање на продажни места и други пазарни услуги;
54.    Одлука за ценовник за хортикултурни услуги за одржување на јавни зелени површини;
55.    Одлука за усогласување со Законот за гробишта и погребални услуги
56.    Одлука за  утврдување  висината и наплата на надомeсток за пристап и користење на комуналната инфраструктура на гробиштата и придружните објекти за операторите на погребални услуги;
57.    Одлука за утврдување висината и наплата на надомeсток за доделување на гробно место;
58.    Предлог- Одлука за утврдување на цените на услугите за собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад на подрачјето на општина Струмица;
59.    Акционен план  за ставање под контрола на вектор-преносливите заболувања  со примена на краткорочни и долгорочни мерки  во Општина Струмица;
60.    Предлог – Одлука за отстапување на објект – детска градинка Клон 5 на Општина Ново Село;
61.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 2159/3 КО Добрејци;
62.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 7669/1 КО Струмица;
63.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 7682/2 и 7683/2 КО Струмица;
64.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 2571/6 и 3549/1 Банско;
65.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 1721/2 КО Струмица;
66.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 3556 КО Дабиле;
67.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП  6512/44 КО Струмица;
68.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП   4564 КО Муртино;
69.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 6278/1 КО Струмица;
70.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на  КП 7669/1 КО Струмица;
71.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на  КП 7152/1   и 8018/1 КО Струмица;
72.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1185/1 КО Градско Балдовци;
73.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1268 КО Просениково;
74.    Предлог – Одлука за утврдување неисполнети услови за  донесување на урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 1288/1 КО Струмица УП бр.16-5690;
75.    Предлог – Одлука за утврдување неисполнети услови за  донесување на урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 1288/1 КО Струмица УП бр.16-5691;
76.    Предлог – Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 1820/1 КО Струмица;
77.    Предлог – Одлука   за утврдување неисполнети услови за  донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 7512/2 КО Струмица;
78.    Предлог – Одлука   за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП  6275/1 КО Струмица;
79.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7908 КО Струмица;
80.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 150 КО Баница;
81.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 7097/1, 7097/2 КО Струмица;
82.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7915 КО Струмица;
83.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 339 КО Струмица;
84.    Предлог – Одлука  за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 5528 КО Струмица;
85.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6521/2 КО Струмица;
86.    Предлог – Одлука  за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 5284 КО Струмица;
87.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7930 КО Струмица;
88.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2542/1 КО Струмица;
89.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5193/1, 5192/2 и 7917 КО Струмица;
90.    Предлог – Одлука за поништување на Одлуката за донесување на ДУП  за блок „41/2 дел УЕ „5“ во Струмица бр. 07-2533/1 од 26.04.2010 година и сите акти донесени при спроведување на постапката  за донесување на ДУП блок „41/2“ дел УЕ „5“ во Струмица; и .
91.    Предлог – Заклучок за утврдување Нацрт ДУП на дел од блок 3-a, (КП бр. 6524, 6525, 6526 и 6527), Урбана единица 1 во Струмица, општина Струмица 2014-2019 година.

Совет на општина Струмица
Претседател,
Јосиф  Христов