Одлука за измени и дополнување на Буџетот

Одлуката за измени и дополнување на Буџетот на Општина Струмица за 2014 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2014 година.

rebalans_2014