Секторот за урбанизам издал 1.619 решенија за легализирање на дивоградби

Согласно законот за постапување со бесправно изградени објекти, секторот за урбанизам и комунални дејности при општина Струмица издал 1.619 конечни решенија за легализирање на дивоградби, а 25 барања се одбиени.

За 3.536 предмети документацијата е комплетирана со доставени елаборати, врз основа на кои за 1.972 предмети е изработена урбанистичка согласност со пресметка за плаќање на такса за легализација. Според, Стојан Динев, раководител на секторот за урбанизам и комунални дејности, разликата меѓу издадените пресметки и урбанистички согласности во однос на издадените конечни решенија, укажува дека барателите за легализација ја имаат примено пресметката, меѓутоа, се уште од нив се чека потврда за платена такса за легализација.Дека граѓаните бавно ги исполнуваат своите обврски во легализацијата на бесправно изградените објекти, потврдува и фактот дека за период од четири години за вкупно поднесените 9.307 барања, досега се доставени само 3.536 елаборати. Тоа значи дека само 30 насто од подносителите на барањата го завршиле овој дел од постапката за легализација.Од секторот за урбанизам и комунални дејности, апелираат до граѓаните да ја завршат започнатата постапка, односно да ја комплетираат документацијата и да ја платат таксата, за да може побрзо да се решаваат барањата за легализација на дивоградбите во општина Струмица.