Секторот за ЛЕР во нови простории

По извршените промени, а си цел да обезбеди соодветни услови за работа на вработените, Општина Струмица ги информира граѓаните дека Секторот за локален економски развој, заштита на животната средина и меѓународна соработка е преместен и функционира во нови простории кои се наоѓаат во Домот на АРМ. Во рамките на Секторот функционираат три одделенија: Одделение за ЛЕР, Одделение заштита на животната средина и Одделение за меѓународна соработка. Контактите со овие одделенија, граѓаните ќе можат да ги реализираат во новите простории