Невладиниот сектор почна со реализацијата на проектите финансиски поддржани од општина Струмица

Здруженијата на граѓани кои добија финансиска поддршка по јавниот повик на општина Струмица за оваа 2014 година, почнаа со реализација на своите проектни активности. Во интерес на транспарентноста и отчетната политика, општина Струмица ќе ја следи имплементацијата на проектите и за нив редовно ќе информира на својата веб страница www.strumica.gov.mk