Економско зајакнување на САМОХРАНИ МАЈКИ

Фондацијата Елена Лука објавува оглас за самохрани мајки за поддршка за започнување на сопствен бизнис или проширување на веќе постоечкиот од следните општини: Скопје, Струмица, Велес, Битола, Тетово и Ресен. Избраните кандидатки ќе бидат поддржани со максимален износ од 100.000 денари.

Јавен оглас за самохрани мајки

Заинтересираните самохрани мајки се поканети и охрабрени се пријават на јавниот оглас за добивање на неповратна поддршка во максимален износ од 100.000 денари.

1. Критериуми за аплицирање
. Самохрани мајки кои сакаат да започнат сопствен бизнис или да го унапредат веќе постоечкиот;
. Самохрани мајки со деца на возраст до 26 години;
. Државјани на Република Македонија

2. Опис на поддршката

Поддршката ќе се состои во набавка на техничка опрема, материјали за работа или обезбедување обуки. Краен рок за аплицирање е 31 март 2016.

3. Процедура и рок за аплицирање

За сите прашања или информации за потребните документи за аплицирање на повикот можете да се обратите на долунаведените соработници:

Скопје – Благородна Шопова, 071 207 090, contact@foundationelenaluka.org;

Струмица – Ленче Христова, 075 652 017, 034 611 633, hristovalence@yahoo.com;

Велес – Мирјана Трајкова, 070 645 318, 043 224 259, rksozmveles@yahoo.com;

Битола – Ѕала Бојковска, 070 339 296, semperbt@yahoo.com;

Ресен – Весна Миркова, 071 397 203, vesnamirkova@yahoo.com;

Тетово – Џане Крешова 070 256 879, 044 343 410, info@forumi.org.mk;

Сите податоци вклучени во поднесените документи ќе се сметаат за доверливи.