Решение за свикување триесет и седмата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Ја свикувам триесет и седмата   седница на Советот на општина Струмица за ден   14.03 .2016 година (понеделник).

Триесет и седмата  седница  на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11 ,00  часот.

За работа на седницата   предлагам:

I

Усвојување на записниците од триесет и четвртата,  триесет и петтата и триесет и шестата седница на Советот на општина Струмица

II

Д н е в е н   р е д

  1. Квартален извештај за извршување на  Буџетот на  општина Струмица за четвртиот  квартал од  2015 година;
  2. Годишен извештај на Општина Струмица за  2015 година;
  3. Предлог-Завршна сметка на Буџетот на општина Струмица за  2015 година;
  4. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на  Општина Струмица за 2015 година;
  5. Извештај за реализација на Програмата  за изградба, реконструкција, одржување и заштита  на локални патишта  и улици  на територијата на Општина Струмица за 2015 година;
  6. Извештај за реализација на Програма за изработка на  урбанистички планови во Општина Струмица за 2015 година;
  7. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во  областа на спорт и млади во 2015 година;
  8. Извештај за реализација на Програмата  за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој  и туризмот  во 2015 година;
  9. Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната   и детската заштита во 2015 година;

10. Извештај за реализација на Програмата  на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2015 година;

11. Предлог- Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Струмица;

12. Предлог-Одлука за усвојување на Акционен план за ставање под контрола на вектор-преносливите заболувања во Општина Струмица;

13. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови  на подрачјето на општина Струмица за 2016 година;

14. Информација за состојбата на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот  на патиштата на подрачјето на општина Струмица за периодот јули-декември 2015 година;

15. Извештај  за работа на ЈП “Паркиралишта Струмица” Струмица  за периодот од 01.01 –  31.12. 2015 година;

16. Годишна сметка на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица за 2015 година;

17.  Одлука за распоредување добивка  остварена по годишната сметка за 2015 година на ЈП „Паркиралишта Струмица;

18. Одлука за одобрување на бесплатно користење на резервирани паркинг места на ЈП „Паркиралишта Струмица;

19. Извештај  за работа на ЈПЕД “Струмица гас” Струмица за  2015 година;

20. Годишна сметка  на ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица за 2015 година;

21. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за висината на цена  на  вода за пиење и надомест за одведување на отпадни води на ЈПКД „Комуналец“ Струмица;

22. Извештај за работата со  финансов извештај и годишна сметка на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ за 2015 година;

23. Извештај за работата со финансов извештај и  годишна сметка на Дом за деца и млади  „Благој  Мучето“ за 2015 година;

24. Извештај за работата со финансов преглед и завршна сметка   на    Општинска јавна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“  Струмица  за 2015 година;

25. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7775 и 7776 КО Струмица;

  1. 26.       Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7668/1 и 7669/1 КО Струмица;

27. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1552/1 КО Свидовица;

28. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 882 КО Просениково;

29. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7750 КО Струмица;

30. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица;

31. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3595 КО Дабиља;

32. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3904 и 1772 КО Куклиш;

33. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 661/2 КО Попчево;

34. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 754 КО Банско;

35. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1754/2 КО Дабиља;

36. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 6512/9 КО Струмица;  и

37. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2573 КО Банско.

Совет на општина Струмица

Претседател,

Јосиф Христов