Струмица – домаќин на работилница на Британскиот совет

Од  5. до 7 јули во хотелот „Глигоров“ во Струмица, во организација на Британскиот совет и неговите партнери, ќе се одржи втората  „Работилница за градење на капацитети за персоналот на локалната самоуправа, при изготвување анализи на потребите на пазарот на трудот“. Главна цел на проектот е зајакнување на интегриран и сеопфатен систем на доживотно учење, со фокус на стручното образование и обука, како и образованието на возрасните, преку воведување динамична спрега помеѓу образованието и измените во социјалната сфера и во сферата на пазарот на трудот. На работилницата учество ќе земат и претставници на Општина Струмица.