Решение за свикување на педесет и петтата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Р  е  ш  е  н  и  е

за свикување на педесет и петтата седница  на

Советот на општина Струмица

 

Ја свикувам педесет и петтата седница на Советот на општина Струмица за ден  10.07.2017 година ( понеделник).

 

Педесет и петтата   седница   на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 10,00  часот.

 

За работа на седницата   предлагам:

I

Усвојување на записникот од 54  седница на Советот на општина Струмица

II

Д н е в е н    р е д

 

 1. Предлог – Решение за верифицирање мандат на член на Советот на општина Струмица;
 2. Предлог-Решение за разрешување и  именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на СОУ “Јане Сандански”  Струмица;
 3. Предлог- Решение за  разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на СОУУД “Димитар Влахов”  Струмица;
 4. Предлог- Решение за  разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на СОУ “Никола Карев”  Струмица;
 5. Предлог – Решение за разрешување и именување претставници  на Општина Струмица, во Управниот одбор во ЈОУДГ “Детска радост”- Струмица;
 6. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2017 година;
 7. Извештај за работењето на ЈПЕД „Струмица-гас“ за периодот од 01.01  до 31.03.2017 година;
 8. Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените  во ЈПЕД „Струмица-гас“ Струмица за 2017 година;
 9. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7899 КО Струмица;
 10. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица;
 11. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 752 КО Банско;
 12. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7895/1 КО Струмица;
 13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1746/1 КО Дабиља;
 14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 610 КО Баница;
 15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1040/1, 1040/2 КО Просениково;
 16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2573 КО Банско;
 17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 804 КО Градско Балдовци;
 18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 5788/4, 5788/11 КО Струмица;
 19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 3/1 КО Струмица;
 20. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 6544, 6533/6 КО Струмица;
 21. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2681/1 КО Банско;
 22. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3454 КО Куклиш; и
 23. Предлог – Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 4455/1 КО Куклиш.

Совет на општина Струмица

Претседател,

Јосиф Христов