Oпштина Струмица преминува во втора фаза од процесот на фискалната децентрализација

Во рамки на севкупните активности на Владата на Република Македонија за децентрализација на власта, Министерството за финансии, согласно Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, го имплементира и координира фазниот трансфер на средства за финансирање на пренесените надлежности.

Во рамки на севкупните активности на Владата на Република Македонија за децентрализација на власта, Министерството за финансии, согласно Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, го имплементира и координира фазниот трансфер на средства за финансирање на пренесените надлежности.

Врз основа начлен 36, став 6 од Законот за Влада на Република Македонија („Службен весник на РМ„ бр.59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), и член 46 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ„ бр.61/04 и 96//04), Владата на Република Македонија формира Комисија за следење и оценка на исполнетост на условите за преминување во втора фаза од процесот на фискална децентрализација.

Врз основа на добиените податоци Комисијата за следење и оценка на исполнетост на условите за преминување во втора фаза од процесот на фискална децентрализација констатира  дека вашата општина, согласно член 45 став (2) и член  46 став (3) од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, ги исполнува условите за преминување во втора фаза од процесот на фискална децентрализација.