Предлог проектна програма, Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8 водови за пренос на електрична енергија за новопланиран подземен 10/20kv вод столб на КП8018/1, КО Струмица, до кабловска спојка на КП 710, КО Дабиље, општина Струмица

Целосната содржина на проектната програма може да ја видите на следниов ЛИНК