Решение за свикување тринаесетта седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица
Бр.08-6813/1 16.08.2018 год. Струмица
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:
 Решение за свикување тринаесетта седница на Советот на Општина Струмица
Ја свикувам тринаесеттата седница на Советот на општина Струмица за ден 23.08.2018 година (четврток).
Тринаесетата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00 часот.
За работа на седницата предлагам:
I
Усвојување на записиците од единасетата и дванаесеттата седница на Советот на општина Струмица
II
Дневен ред
1. Информација за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Струмица за периодот 01.01.2018 година до 30.06.2018 година;
2. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2018 година;
3. Извештај од процена на штета од природна непогода од град, дожд и ветар од 07 јули 2018 година;
4. Предлог – Одлука за определување на места за истакнување плакати за Референдум – 2018, во Општина Струмица;
5. Предлог – Одлука за давање согласност за вклучување на Општина Струмица во основање на Бизнис иновациски центар (БИЦ) во Струмица;
6. Предлог – Одлука за утврдување на приоритетен проект за подобрување на квалитетот на живот во рурални средини „Фекален канализационен систем во населено место Вељуса“
7. Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за реализација на „Фекален канализационен систем во населено место Вељуса;
8. Предлог – Одлука за утврдување на приоритетен проект за подобрување на квалитетот на живот во рурални средини – „Доуредување и реконструкција на пристапна пешачка патека до Габровски Водопади“
9. Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за реализација на проект „Доуредување и реконструкција на пристапна пешачка патека до Габровски Водопади“;
10. Предлог – Одлука за утврдување на приоритетен проект за подобрување на квалитетот на живот во рурални средини за изведба на „Улица со шеталиште во населено место Градско Балдовци“;
11. Предлог-Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за изведба на „Улица со шеталиште во населено место Градско Балдовци“;
12. Извештај за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица за периодот 01.01.2018 до 30.06.2018 година;
13. Извештај за работењето на ЈПЕД „Струмица гас“ за првото полугодие од 1 до 6 месец 2018 година;
14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усoгласување на намената на градежно земјиште на КП3446, КП3447 и КП3448 КО Куклиш – вон г.р.;
15. Предлог – Програма за изведување на спортска сала во ОУ „Никола Вапцаров“ Струмица;
16. Предлог – Програма за изведување на спортска сала во ОУ „Сандо Масев“ Струмица; и
17. Предлог – Програма за изведување на спортска сала во ОУ „Маршал Тито“ Муртино.
Напомена: Материјалот по точка 15, 16 и 17, ќе биде дополнително доставен.
Совет на општина Струмица
Претседател,
Maрјан Даскаловски