Седумдесет и петта седница на Советот на Општина Струмица

Претседателот на Советот на општина Струмица, Зоран Ристов ја закажа седумдесет и петтата седница на Советот на општина Струмица за 01.10.2008год. (среда) во 11.00 часот.

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА СЕДУМДЕСЕТ И ПЕТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

ЈА СВИКУВАМ седумдесет и петата седница на Советот на општина Струмица за ден 01.10.2008 год.(среда). Седумдесет и петата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00 часот.

За работа на седницата   предлагам:

Д н е в е н    р е д

  1. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Струмица за 2008 година;
  2. Предлог- Програма за изменување на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата општина Струмица за 2008 година;
  3. Предлог – Програмата за изменување на  дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2008 година;
  4. Предлог- Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2008 година;
  5. Предлог –  Одлука  за изменување на Одлуката     за извршување на Буџетот на Општина  Струмица за 2008 година;
  6. Предлог-Одлука за преземање на управувањето со водоводниот систем во с. Свидовица – Општина Струмица;
  7. Предлог- Заклучок за давање согласност на Одлуката  на УО  при ЈПКД “Комуналец” –  Струмица за висината на цената на м3 вода  во с. Свидовица,   бр. 02-3305/2 од 15.09.2008 година;
  8. Предлог- Заклучок за давање согласност  на Одлуката на УО при ЈПКД “Комуналец” –  Струмица за издавање под наем  на дуќани  во Градски Пазар – Струмица   бр. 02-3305/4 од 15.09.2008 година;
  9. Предлог- Заклучок за давање согласност  на Одлуката на УО при ЈПКД “Комуналец” –  Струмица за промена на висината на цената за  издавање на продажни места во Градски Пазар – Струмица  бр. 02-3305/4 од 15.09.2008 година;
  10. Предлог- Заклучок  за давање согласност на Одлуката  на  УО при  ЈПКД “Комуналец” –  Струмица за висина на цени за  издавање на продажни места на други пазарни услуги   бр. 02-3305/8 од 15.09.2008 год.

Совет на општина Струмица
Претседател,
Зоран Ристов