Седумдесет и прва седница на Советот на Општина Струмица

Претседателот на Советот на општина Струмица, Зоран Ристов ја закажа седумдесет и првата седница на Советот на општина Струмица за 27.06.2008год. (петок) во 10.00 часот.

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА СЕДУМДЕСЕТ И ПРВАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

ЈА СВИКУВАМ седумдесет и прватата седница на Советот на општина Струмица за ден 27.06.2008 год.(петок). Седумдесет и првата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 10,00 часот.

За работа на седницата   предлагам:

Ι. Усвојување на записникот од 69 и 70 седница  на Советот на општина Струмица, и

II. Дневен ред

1. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2008 година;
2. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Струмица за 2008 година;
3. Предлог-Програма за изменување на Годишната програма за изградба, реконструкција и заштита на локалните патишта и улици на Територијата на општина Струмица за 2008 година;
4. Предлог-Одлука за изменување на Буџетот на општина Струмица за 2008 година;
5. Предлог – Одлука за донесување Детален урбанистички план за блоковите бр. 25 и 26 во Струмица;
6. Давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг-простори “Паркиралишта Струмица” Струмица;
7. Предлог-Одлука за формирање Комисија за изготвување Предлог-Листа за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Струмица;
8. Предлог-Решение за формирање Комисија за утврдување на пазарната цена за трајна пренамена на земјоделско земјиште;
9. Рагледување информации по Заклучок на Советот на општина Струмица бр. 07-1337/1 од 13.03.2008 година.

Напомена:
Увид во Деталниот урбанистички план за блоковите 25 и 26 во Струмица, може да се изврши во Одделението за урбанизам на општина Струмица. Предлози по Одлуката и Решението за именување членови во комисиите можат да се достават до Комисијата за мандатни прашања избори и именувања најдоцна до почетокот на седницата на Комисијата.

Совет на општина Струмица
Претседател,
Зоран Ристов