Урбанистички проект за село – формирање на градежна парцела на КП 4728, КП 4729/2 и КП 4190/2 KO Муртино, Oпштина Струмица

Целосната содржина на документот може да ја видите на следниов ЛИНК