Урбанистички проект за село – разработка на дел од КП бр.2114/2 и КП бр.2117, КО Просениково, согласно упс за с.Просениково општина Струмица т.бр.2313/21

Целата содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК.