Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 20.15 и ГП 20.16 од измена и дополнување на ДУП за дел од блок 20 УЕ 9 во Струмица, Општина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов ЛИНК