Урбанистичкиот проект за село – формирање на градежна парцела на КП 523/1 KO МУРТИНО, Oпштина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов ЛИНК