Урбанистички проект за разработка на КП 2017 КО Добрејци , општина Струмица со намена А1.5- куќи во состав на селско стопански двор со компатибилни намени

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов линк