Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП 1.2-1од УПВНМ повеќенаменска индустриска зона КО Сачево и КО Градско Балдовци ,Општина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов линк