Завршна сметка на општина Струмица за 2021 година

1. ОРГАН НА ОПШТИНАТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

2. БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА

– Биланс на состојба

– Приходи и расходи

– Структура на приходи по дејности

3. НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

– Биланс на состојба

– Приходи и расходи

– Структура на приходи по дејности 

4. СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи 

5. СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ

– Биланс на состојба

– Биланс на приходи и расходи

– Посебни податоци

– Структура на приходи и расходи 

6. МИКРОКРЕДИТИРАЊЕ ИМГ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

7. ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ 2020

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

8. СМЕТКА ЗА СОЛИДАРНОСТ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

9. ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

10. ДЕПОЗИТНА СМЕТКА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

11. АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

12. ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

13. ПРОМОЦИЈА ЗА ТУРИЗМОТ И КУЛТУРАТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

14. БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

15. ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ПЕТРИЧ И СТРУМИЦА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци 

– Приходи и расходи 

– Структура на приходи и расходи

16. ЗАЧУВУВАЊЕ НА ДУХОВНИТЕ СВЕТИЛИШТА НА СТРУМИЦА И ЌУСТЕНДИЛ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци 

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

17. КРЕИРАЊЕ МОЖНОСТИ ЗА РАБОТА ЗА СИТЕ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

18. РОМАКТЕД

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

19. МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

20. ИЗГРАДБА НА НОВА ТУРСКА НАСЕЛБА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

21. ИЗГРАДБА НА ДВЕ СЕРВИСНИ УЛИЦИ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

22. НАБАВКА НА ДВЕ СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА И ШРЕДЕР

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

23. ВТОР ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛОВИ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи