Урбанистички проект за село-разработка на дел од КП бр.1871 и КП бр.1872, КО Добрејци, согласно УПС за с.Добрејци општина Струмица т.бр.2342/21

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов линк.