Урбанистички проект за село – формирање на градежна парцела на КП 1927, КО Просениково, Општина Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов линк.