Урбанистичкиот проект за село – формирање на градежни парцели на КП 4841/1 и КП 4841/2 KO Куклиш, Oпштина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов ЛИНК