Урбанистички проект за формирање на градежна парцела на КП1964/2, КО Добрејци

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов ЛИНК