Урбанистички проект за село-разработка на дел од КП бр.5256/1, КП бр.5256/2 и КП бр.5256/3, КО Куклиш, согласно УПС за с.Куклиш општина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов ЛИНК