Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 1.01, од УПВНМ за дел од КП1481, КП1480, дел од КП1483/1, дел од КП1483/2, КП1483/4, КП1483/5, КП1483/6, КП1483/7, КП1483/13, КП1476/1, КП1477, КО Гр.Балдовци, Општина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го превземете од следниов ЛИНК