Урбанистички проект за планско проектна разработка на градежна парцела со намена Д4- гробишта, во Струмица, општина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го превземете од следниов ЛИНК