Планска програма за измена и дополнување на Детален Урбанистички план за дел од блок 19

Планска програма за измена и дополнување на Детален Урбанистички план за дел од блок 19 може да ја видите на следниов ЛИНК: