Соопштение за организирање на јавен увид

Се организира јавен увид на Урбанистички проект за вон опфат за изградба на објекти со намена станбени куќи во состав на селски стопански двор на КП бр.4221 и КП бр.4219/2, КО Костурино, Oпштина Струмица

  1. Соопштение – Javen Uvid.pdf – ЛИНК
  2. Урбанистички проект за вон опфат за изградба на објекти со намена станбени куќи во состав на селски стопански двор, на КП бр.4221 и КП бр.4219/2, КО Костуино, општина Струмица т.бр.2136/20 – Корегиран урбанистички проект.pdf – ЛИНК