Урбанистичкиот проект за село- формирање на градежна парцела на КП 3381/22; дел од КП 3381/24 и КП 3381/33 KO Банско , Oпштина Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов – линк.