Буџет на општина Струмица за 2014 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ((„Службен весник на Република Македонија“ број 61/04, 96/04 и 67/07, 156/09 и 47/11), Советот на општина Струмица на седницата, одржана на 26.12.2013 година, донесе:

Буџет на општина Струмица за 2014 година