Категорија: Стратегигиски документи и акциски планови

Home / Стратегигиски документи и акциски планови
Напис

План за управување со културно наследство, Цареви Кули Струмица, потпроект “Економска валоризација на културната и алтернативната туристичка понуда на Цареви Кули во туристичка дестинација Струмица”

План за управување со културно наследство, Цареви Кули Струмица, потпроект “Економска валоризација на културната и алтернативната туристичка понуда на Цареви Кули во туристичка дестинација Струмица”...

Напис

Cultural heritage management plan, Tsar’s towers Strumica, sub-project “Economic valorization of cultural and alternative tourist offer of the Tsar’s Towers in tourist destination Strumica”

Cultural heritage management plan, Tsar’s towers Strumica, sub-project “Economic valorization of cultural and alternative tourist offer of the Tsar’s Towers in tourist destination Strumica” [превземи]

Напис

План за управување со животна средина и социјален менаџмент за потпроектот “Економска валоризација на културната и алтернативната туристичка понуда на Цареви Кули во туристичка дестинација Струмица”

План за управување со животна средина и социјален менаџмент за потпроектот “Економска валоризација на културната и алтернативната туристичка понуда на Цареви Кули во туристичка дестинација...

Напис

Environmental and social management plan for the sub-project “Economic valorization of cultural and alternative tourist offer of the Tsar’s Towers in tourist destination Strumica”

Environmental and social management plan for the sub-project “Economic valorization of cultural and alternative tourist offer of the Tsar’s Towers in tourist destination Strumica” [превземи]