Категорија: Огласна Табла

Home / Огласна Табла
Напис

Одлука за организирање на втора јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за блок 39 и 40, Општина Струмица – ЛИНК Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за блок 39 и 40, Општина Струмица – ЛИНК Соопштение за организирање втора јавна анкета и јавна презентација...

Напис

ОБЈАВА бр.2/21 за електронско јавно наддавање за давање под закуп на деловен простор (Втора објава)

Предмет на електронско јавно наддавање е издавање под закуп на деловен простор сопственост на Општина Струмица, кој се издава под закуп согласно Одлуката за давање на согласност за издавање под закуп на објекти во сопственост на Општина Струмица бр.08-6534/1 од 12.11.2020 година, донесена од Советот на општина Струмица (Службен гласник на општина Струмица бр.29/20 и...

Напис

Одлуки за организирање на јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштенија

Одлука за организирање на јавна анкета и јавна презентација по нацрт план на ДУП за дел од блок 12, УЕ2, Општина Струмица – ЛИНК Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација по нацрт план на ДУП за дел од блок 12, УЕ2, Општина Струмица – ЛИНК Соопштение за организирање...

Напис

Одлуки за организирање на втора јавна анкета, јавни презентација, решенија за комисија, соопштенија

Одлука за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 41, УЕ5 КО Струмица – ЛИНК Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 41,  УЕ5 КО Струмица – ЛИНК Соопштение за организирање втора јавна анкета и...

Напис

Проектна програма – Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за населба со намена А1.3

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за населба со намена А1.3 – семејни куќи во низа во Струмица – линк.

Напис

Јавен повик за прибирање предлог проекти по приоритетните области…

Јавен повик за прибирање предлог проекти по приоритетните области: „ Локален економски развој и Туризам, Социјална заштита, здравствена заштита и заштита на децата, Заштита на животната средина,  Култура, Образование, Млади, од Програмaта G1 Поддршка на ЛЕР  од Буџетот на Општина Струмица за  2021 година. Усогласени спрема ЛОД Методологијата, усвоена од страна на Советот на општина...

Напис

Планска програма за изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 38

Планска програма за изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 38 може да ја видите на следниов ЛИНК

Напис

Одлуки за објавување на јавни конкурси за провајдер за спроведување на обука и за учество на обуки

Одлука за објавување јавен конкурс за провајдер за спроведување на обука на 20 негуватели/ки – ЛИНК. Одлука за објавување јавен повик за негувател/ки за учество во обука за негуватели за поддршка и нега на стари лица во домот – ЛИНК. Конкурс за провајдер за обука за негувател/ки за помош и нега на стари лица во...