Категорија: Огласна Табла

Home / Огласна Табла
Напис

Проектна програма – Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за населба со намена А1.3

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за населба со намена А1.3 – семејни куќи во низа во Струмица – линк.

Напис

Јавен повик за прибирање предлог проекти по приоритетните области…

Јавен повик за прибирање предлог проекти по приоритетните области: „ Локален економски развој и Туризам, Социјална заштита, здравствена заштита и заштита на децата, Заштита на животната средина,  Култура, Образование, Млади, од Програмaта G1 Поддршка на ЛЕР  од Буџетот на Општина Струмица за  2021 година. Усогласени спрема ЛОД Методологијата, усвоена од страна на Советот на општина...

Напис

Планска програма за изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 38

Планска програма за изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 38 може да ја видите на следниов ЛИНК

Напис

Одлуки за објавување на јавни конкурси за провајдер за спроведување на обука и за учество на обуки

Одлука за објавување јавен конкурс за провајдер за спроведување на обука на 20 негуватели/ки – ЛИНК. Одлука за објавување јавен повик за негувател/ки за учество во обука за негуватели за поддршка и нега на стари лица во домот – ЛИНК. Конкурс за провајдер за обука за негувател/ки за помош и нега на стари лица во...

Напис

ОБЈАВА бр.1/21 За електронско јавно наддавање за давање под закуп на деловен простор (Прва објава)

Предмет на електронско јавно наддавање е издавање под закуп на деловен простор сопственост на Општина Струмица, кој се издава под закуп согласно одлуката на Совет на Општина Струмица бр. (Службен гласник на општина Струмица бр.29/20 и 3/21), во времетрање од четири години од денот на потпишувањето на Договорот за закуп со најповолниот понудувач. Целосната содржина...

Напис

Планска програма за изработка на Детален Урбанистички План за дел од Урбан Блок 12, УЕ 2

Планската програма за изработка на Детален Урбанистички План за дел од Урбан Блок 12, УЕ 2 може да ја видите на следниов ЛИНК.

Напис

Планска програма за изработка на измена и дополнување на Детален Урбанистички План за дел од Урбан Блок 26, УЕ 9

Планска програма за изработка на измена и дополнување на Детален Урбанистички План за дел од Урбан Блок 26, УЕ 9 може да ја видите на следниов ЛИНК.

Напис

Одлука за организирање на втора јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 1, УЕ1 во Општина Струмица – ЛИНК Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 1,  УЕ1 во Општината Струмица – ЛИНК Соопштение за организирање втора јавна...