Category: <span>Огласна Табла</span>

Home / Огласна Табла
Post

Ранг листа на најдобро рангирани кандидати за членови на Надзорниот Одбор на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица, по Јавен Повик бр.08-02/1 од 02.01.2024 година

Почитувани,   Согласно член 7 став 1 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот...

Post

Ранг Листа на најдобро рангирани кандидати за членови на Управниот Одбор на ЈП ,,Паркиралишта Струмица,, Струмица „ по Јавен Повик бр.08-01 од 02.01.2024 година

Почитувани,   Согласно член 7 став 1 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот...

Post

Одлука за поништување на Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Генерален Урбанистички план на град Струмица

Во прилог линк од документот Одлука за поништување ЛИНК Во прилог линк од документот Одлука за Одлука за спроведување на стратегиска оцена ЛИНК Во прилог линк од...

Post

Известување за одржување на Интервју по Јавен Повик бр.08-02/1 од 02.01.2024 година

Почитувани,   Согласно член 6 став 2 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот...

Post

Известување за одржување на Интервју по Јавен Повик бр.08-01 од 02.01.2024 година

Почитувани,   Согласно член 6 став 2 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот...

Post

Нацрт Листа од кандидатите кои продолжуваат во наредната фаза од постапката на селекција на кандидатите за членови на Надзорен Одбор

Согласно член 5 став 5 од  Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување...

Post

Нацрт Листа од кандидатите кои продолжуваат во наредната фаза од постапката на селекција на кандидатите за членови на Управен Одбор

Согласно член 5 став 5 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување...