Решение за свикување дваесет и шестата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Решение

за свикување дваесет и шестата седница  на

Советот на општина Струмица

Ја свикувам дваесет и шестата   седница на Советот на општина Струмица за ден  01.04. 2015  година (среда).

Давесет и шестата   седница   на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00  часот.

За работа на седницата  го предлагам следниот:

Д н е в е н   р е д

 1. Предлог – Буџетски календар за подготовка и донесувањена Буџетот на општина Струмица за 2016 година;
 2. Предлог- Проценка на загрозеност на територијата на Општина Струмица од природни непогоди и други несреќи;
 3. Предлог – План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи на општина Струмица;
 1. Извештај  за работа на ЈПКД “Комуналец” Струмица за периодот 1-12 месец  2014 година;
 1. Годишна сметка со финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2014 година;
 2. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Гоце Делчев“ Вељуса за 2014 година;
 3. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Кирил и Методиј“ Дабиле  за 2014 година;
 4. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2014 година;
 5. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2014 година;
 6. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2014 година;
 7. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2014 година;
 8. Годишна сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2014 година;
 9. Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2014 година;
 10. Годишна сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“   Струмица за 2014 година;
 11. Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2014 година;
 12. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3284, 3285 КО Банско;
 13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7703 КО Струмица;
 14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4659 и 4663 КО Струмица;
 15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7323/4, 7324/2, 7324/3, 7323/8 КО Струмица;
 16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7775 и 7776 КО Струмица;
 17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 6512/44, 6512/1 КО Струмица;
 18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 2218 КО Добрејци;
 19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица;
 20. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 4580 КО Струмица; и
 21. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 159 КО Три Води.

Совет на општина Струмица

Претседател,

Јосиф  Христов