Реализирана заедничка активност на учениците од ООУ „Гоце Делчев“ од Вељуса со учениците од ООУ „Маршал Тито“ од Муртино

Добро е да имаме сличности со другите зашто така другиот ни е поблизок и така подобро можеме да се разбереме. Но, убаво е и да бидеме различни зашто тоа ни создава можност да научиме нови обичаи, традиции и јазици.
Нашите училишта се места во кое учениците се образуваат, но најважно од се, се стекнуваат со знаења кои овозможуваат почитување на вредностите, културите и јазикот на другите етнички заедници.