Нови паркови во Костурино, Сачево, Габрово и Почево

Уредени паркови и нови зелени површини во 4 населени места во согласност со програмата за уредување на градежното земјиште на територијата на Општина Струмица за 2008 година. На 4 локации од посочените населени места интензивно се работи на нивно хортикултурно уредување, поплочување со бетонски павер елементи, и поставување на нови клупи.