Ученици од ООУ „Маршал Тито“ од Струмица во посета на Општина Струмица

Во рамките на наставните содржини кои се предвидени во наставната програма по предметот Општество, за учениците од четврто одделение од ООУ „Маршал Тито“-Струмица, кои наставата ја следат на турски наставен јазик, се одржа теренска настава со планирани активности и методи за посета на Советот на општината и административната зграда на општина Струмица.

Учениците непосредно се запознаа со органите на општината, нивната надлежност и остварувањето на правата и обврските на граѓаните во локалната самоуправа.Учениците во текот на посетата на кабинетот на градоначалникот го цртаа грбот на општината и се интересираа за надлежностите кои се поврзани со одлучувањето за потребите на граѓаните. Учениците ја изразија својата желба во иднина градоначалникот и советниците да може да обезбедат изградба и на зоолошка градина  која ќе ги израдува сите деца во општината и пошироко.Овој час е дел од часовите кои се следат и преку проектот „Јакнење на меѓуетничката соработка во општините“, имплементиран од страна на Македонскиот центар за граѓанско образование од Скопје (МЦГО),  финансиски поддржан од страна на Детската фондација Песталоци и општина Струмица.