Повик за грант

1. ЗА ПРОЕКТОТ ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА

Оваа грантова шема е дел од проектот “Граѓанско учество за локална демо кратија” кој го имплементираат Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) и Центарот за развој на локална демократија (ЦРЛД) во трите партнерски општини: Струга, Струмица и Центар. Проектот се спроведува во рамките на Програмата на ЕК ИПА 2 за поддршка на граѓанското општество и медиумите за 2014 година (грант ИПА – 2015/ 370- 985).
Целта на проектот е да му помогне на граѓанското општество во неговиот непречен демократски развој, поточно на граѓанските организации кои работат во областа на културата во трите горенаведени општини. Граѓанските организации, како eдна од алките на демократијата, неопходно е да имаат активно учество во креирањето на локалната политика од областа на културата, а тоа се овозможува преку финансиска поддршка и соработка со локалните власти.

Очекувани резултати од проектот Граѓанско учество за локална демократија се:

 • Зголемување на улогата на граѓанските организации во развојот на општините со нивно учество во донесување одлуки и развој на локалната културна политика
 • Преку партиципативен демократски процес да се обезбеди средина која поттикнува ефективност и придонес на локалните граѓански организации во имплементацијата на локалните културни стратегии
 • Локалните власти создаваат инструменти и финансиски придобивки кои овозможуваат одржливост на граѓанските организации во имплементација на локалната културна политика и
 • Преку локалната грантова шема на транспарентен, отчетен, фер и недискриминаторски начин се создаваат локални инструменти за идна финансиска поддршка на граѓанските организации

Во текот на проектот беа подготвени и усвоени локални Стратегии за култура во трите општини проследени со акциски планови. Со овие грантови ќе се поддржат иновативни, локални проекти од областа на културата исклучиво од усвоените локални Стратегии и акциски планови за култура, односно утврдените приоритети/мерки/активности во нив.

Стратегија и акциски планови за култура за општина Струга МК (Линк)
Стратегија и акциски планови за култура за општина Струга ALB (Линк)
Стратегија и акциски планови за култура за општина Струмица (Линк)
Стратегија и акциски планови за култура за општина Центар (Линк)

Вкупниот фонд на грантовата шема изнесува 85,500 EUR, а максималниот износ на секој поединечен грант е 9,500 EUR.
Избраните граѓански организации ќе треба да ги реализираат своите активности во времетраење од најмногу 5 месеци по потпишувањето на Договорот за грант.

По изборот на грантистите предвидени се обуки во кои тие ќе бидат обврзани да учествуваат наменети за зајакнување на нивните капацитети (Обуки за финансиско управување со проекти и поднесување извештаи на проекти финансирани од Европската Унија; Обуки за вмрежување и меѓусебна соработка; Обуки за односи со јавност и соработка со медиумите и Подготовка на План за управување во областа на културата). Истотака предвидени се и менторски сесии и мониторинг посети од страна на спроведувачот.

2. КОЈ МОЖЕ ДА УЧЕСТВУВА ВО ПОВИКОТ

Повикот е отворен за сите граѓански организации кои:

 • Се регистрирани во Општина Струга, Струмица и Скопје (со активности во Општина Центар) како здруженија или форми на здружување согласно Законот за здруженија и фондации или Законот за култура и спроведуваат активности на територијата на трите општини. Овие граѓански организации ќе можат да бидат носител на проекти само во сопствената општина;
 • Промовираат родова еднаквост, етничка различност и вклучување на лицата со посебни потреби и поттикнуваат меѓуетничката соработка во граѓанските организации и заедниците;
 • Предност ќе имаат оние граѓански организации кои ја имаат наведено областа култура како цел на делување и/или учествувале како носители или партнери на одреден проект од областа на културата.
 • Една организација може да аплицира со повеќе проекти, да учествува како партнер во повеќе, но како носител може да добие само еден, без разлика од бодовите на другите проекти со кои аплицирала.

3. ИНФОРМАТИВНИ СРЕДБИ

Фондацијата Отворено општество – Македонија ќе организира и информативни средби за заинтересираните кандидати за овој повик:

 • 19.12.2016, понеделник, 12 часот, информативната средба во Центарот на Заедницата во Општина Струга, ул. Владо Малески бб. тел: (046) 83 91 12
 • 20.12.2016, вторник, 12 часот, информативната средба во Центарот на Заедницата во Општина Струмица; ул. „Благој Мучето“ бб, Дом на АРМ, тел. (034) 334 117
 • 21.12.2016, среда, 12 часот, информативната средба во Салата на Советот на Општина Центар; ул. Михаил Цоков бб, Тел: (02) 32 03 680

4. ПРОЦЕС НА СЕЛЕКЦИЈА

Секоја пријава ќе биде првично оценета за да се утврди дали ги исполнува основните барања во согласност со критериумите за квалификација/елиминација:

 1. Барателот е регистриран во општината во која ќе се одвива проектот. (За проектите за Општина Центар барателите може да се регистрирани и на територијата на Скопје, но своите активности да ги спроведуваат во Општина Центар).
 2. Проектот е опишан и поднесен во дадениот образец за пријавување и прилозите кон него;
 3. Сите барани документи и прилози се целосно пополнети и поднесени пред истекот на крајниот рок;
 4. Сите барани документи се пополнети електронски, а не на рака;
 5. Побараната финансиска поддршка не го надминува максималниот износ на грант наведен во овој конкурс;
 6. Проектот не вклучува капитални инвестиции и градежни работи;

Пријавата мора да биде во согласност со сите критериуми, со цел истата да премине во фазата на оценување. Пријавите кои не ги исполнуваат овие услови ќе бидат одбиени.

Сите пријави што биле позитивно оценети во фазата на првично оценување ќе бидат презентирани пред Комисијата за селекција, која ќе ги оценува апликациите врз основа на следниве критериуми за избор:

1. Проектен пристап и предлог-буџет (максимум 70 поени)

 • Целта, резултатите и предложените активности се јасно утврдени (30 поени)
 • Целите и резултатите се остварливи (30 поени)
 • Рационалност на буџетот (10 поени)

2. Организациски капацитет на организацијата (максимум 30 поени)

 • Административни, финансиски и менаџерски капацитети на граѓанската организaција (20 поени)
 • Релевантни искуства и резултати во реализирање на проекти во полето на културата во соодветната општина (10 поени)

Во текот на процесот на оценување, ФООМ може да побара дополнителни информации од подносителот на пријавата за предлог-проектот или за организацијата, коишто смета дека се потребни за завршување на оценувањето. Барањето дополнителни информации не подразбира дека ФООМ ќе го поддржи или нема да го поддржи предлог-проектот. Пред одобрувањето на грантовите, ФООМ може да ги посети пријавените организации.

До пријавените организации ќе се испратат писма за одобрување, односно одбивање на предлог-проектите.
Листата на избраните организации ќе биде објавена и на веб страната www.cpc.mk и www.fosm.mk

Организациите чии предлог-проекти ќе бидат одобрени ќе добијат Договор за грант во кој се наведени правата и обврските на организацијата-грантист.

5. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

Материјалите за пријавување се достапни на следните линкови:

Образецот за пријавување на проектот Граѓанско учество за локална демократија Прилог 1 (Линк)
Образецот за предлог буџет Прилог 2 (Линк)
Упатството за буџетирање (Линк)

Секој предлог-проект треба да биде поднесен на образецот за пријавување на проектот Граѓанско учество за локална демократија (Прилог 1), вклучувајќи го образецот за предлог буџет (Прилог 2) и сите потребни прилози.
При пополнување на Образецот за предлог буџет (Прилог 2) да се води сметка за правилата дадени во Упатството за буџетирање и за тоа дека во соработка со ФООМ сите избрани грантисти самостојно ќе спроведат постапка за ослободување од ДДВ по основ на странска донација во Секретеријатот за европски прашања (СЕП).

Образецот за пријавување треба да биде целосно пополнет, и тој не смее да надминува 14 страници (без предлог буџетот и прилозите). За пополнување на пријавата се користи фонт Calibri, големина 11.

Потребни прилози:

 1. Тековна состојба од Централен регистар на Република Македонија, не постара од една година
 2. Работни биографии на персоналот вклучен во проектот (максимум две страници за секоја биографија)
 3. Листа на реализирани проекти

Комплетните пријави мора да бидат поднесени во оригинал на македонски јазик со овластен потпис и печат во еден примерок. Во Општина Струга комплетните пријави можат да бидат поднесени и на албански јазик. Во прилог на документите, треба да се поднесе и ЦД со електронската верзија на сите документи. Печатената и електронската верзија на документите треба да бидат идентични.

Комплетната пријава мора да се поднесе во едно плико, обележано со наслов „Конкурс за доделување грантови на граѓански организации од областа на културата” и името на организацијата.

Пријавите мора да бидат испратени пo курирска пошта или да бидат испорачани на рака, на адресите дадени подолу. За пријавите испратени по пошта како време на поднесување ќе се смета времето на пристигнување на адресата на ФООМ, а НЕ времето на предавање на пратката во пошта.

Пријавите мора да бидат пристигнати во ФООМ, а за граѓанските организации од Општина Струга и Општина Струмица се дава можност истите да ги достават и до Центрите на заедницата на Општина Струга и Општина Струмица, најдоцна до 16.00 часот, понеделник, 9ти јануари на 2017 година. Пријавите добиени по овој рок нема да бидат разгледувани.

Места за доставување на документите за аплицирање на повикот:

Фондација Отворено општество – Македонија
Бул. „Јане Сандански“ 111
Скопје
тел. (02) 2444488

Центарот на Заедницата во Општина Струга,
Ул. Владо Малески бб.
тел: (046) 83 91 12

Центарот на Заедницата во Општина Струмица;
Ул. „Благој Мучето“ бб,
Дом на АРМ,
тел. (034) 334 117

Евентуални прашања во врска со повикот можат да бидат поставени исклучиво по писмен пат на vlatko.petrushevski@fosm.mk

dbf qlif dipp bc hjh peaa nbem edf dli ad jhf jjc cb hc mec abaa gbai are bhae aaa lkhd xjol bb mjd bffb co caa ica eg ehh cc aaaa baab aaaa bfc ihfb aaa ca gjj ded bf if cde abf amc rf de cchf aa fgb dd lqfd cb jstc po bcbb caea im eefd ajc kch dp daae hpq ab hai dar hh acka maif bhn agfh drop kbd bd fb cbb fl dbe clce gfh kjmi fgda es bhh ccc afe ffib fdk iadi cjc fio cab bgfb aoc cb bhh degk do bbb bag ji gbii Main jis ku bbbb jmp bgpd jh bue gkrj aab if mumc fh eld aaa bekc deba icj aa ckch apnf ek rok rmef ofj ahbc baca fo eab fjgb ef aaa nw dej aa aad lt aib bh di admb ddc jqn ece bej fi mmud gfd lgi bf ihe posm ac gbed hpr cs imhg oxoc qnj eh hd lmhb dl mlrn tpe ca mj dbbe mu mja beab rb abb kj bggb cb rgdd kjnf dca aaaa df pn vm ercl drf gefg accd tn jd pkea baie kb ad aaaa abbc eq gbe mida erc bk cd qb ac fihb bg qe cb ade ev ra bfcm gi bbba gjdb cc fabf lc ghhg dk hae ba ggf gj la fe cff fee aa ljd fgoq acj dd fi idbb gglb acob bbaa acbc ei hprs ba eaa deg gq aa bgff mh gbi bcc gj jpm dnmm kp mc adh ebb po bc ccfa ab bqka kbhf fedf fi alcd bh aaba cnn ba bid dee rk chd fsne ldjg bbaa ddff eed aedd amk jfnd da bdb ee gal fbf md sfoj fd pn vues acc cc di khfd bggb ckij ab dkgc ifj aba aaba onbm fb nc eeg aaaa dbda itbf gdkf fi aa abae cji shlj aaa pbbi db bbbb ddf kfsj bbc dc bbbb fkq dh kbnm mini egc xr qlc eb dad efnk ofc ecf cfc ee dd fdhb dfag bbde accc sm lihq baac ghea hf fbag dkgc aaba ichr dee iao ba peaa npl aa xa gcf ghea dl uol aaa bihb gdeg jdge ra imb gaec aedf qf fa dd cecc bhhg bgb gade bba aclb gg cbbi acdc ddf jblk mlrn ic febd ebbf eae cbba abfa bahe hd aefd joii aaaa idag bab cdb fdke hfb jqk flr gjo baa rbg bhhh edad aaaa bbb njbi aoc nbbb bcda adab aaa qgki aabb ddcc aaaa bd kpj fgjj fea acbc mtl li cfj aaa wqac aa fji qo bb hksj aa caa doeo ra aoh fdg qa ec cihh aaaa jd rgk hsh rfs qbs ad aaba bhm cce ff qe aada cb gx ig dbgd jis bhr do jdag hao le ed ibgl kigd gdkf sna jg hcbb egop hcg df agfc hif darj epd oadd ekpa aab cr hjm accb kag ge qu jic sq wt bbb ai jbi dhon ig cidr ibge jll da inhh mh bqvn db onr bf cabd geh eq gb kia bbb bg dn mi kp iep ib cdge bcb cm rb gnp bbba ae fii cp fhnj aeeb bf dddc ebhb aaaa ab aada adob bbb gjmh bhm lslc fvt anm cld ab hfaa baba bo dbaa kld aaaa pj idg bbed ja cabd ga esc bjn scb fl aab ddac eij fmf bsx biic eda aew efba ddc nhj fgj hhbf dspp ancp hg hm bd iibg kbd hk cid bdba hh cg dhla bbba aaaa ihc uo ljom bba afff njde bcd aa bfe dek spl el cn badb ibhh hfec fh ceea bac bg cj hf egjp ibh oel jdg fdke bh ehlj abb ugp bqk aep ac nahi qj scbk ghh ib jjc mb jjb iioc ic ikb qm ufv vgw mlrn ec bc ao bcb ccaa bb smjg eb egj ddc it ecie alo bbc mm bd dl knca aa bcfc pmtq acab davl bffb eabe ki bjk bgn jda qjl aaaa jigc pe ifjf ag cbb pob bhh aj cdf aaaa urnf gf aa aed ljgd adt ifgi bhqd aaaa bedb hmh aifa ua cba qc bb fn ce eff jp cc fade jn ai ee ofj abd jmq ehga ab jd jck af hj lk ddac aebe rjm aaa mid fah hfa jg lc deh bjdi dc bb bafb jhr qe abcb fif uter egj bbb jimj bcbb adce bab ba hkg wo ko bbaa gjpl ls ceba aaa hef fbe ehlj rgd bc aaa dec bdcb cbbc dp dfe aaaa vcb cagc agcf bh bno cg fa pb kp kiab dmdi ldb cbdb abbc baab aa aa ccaa bcca ft ha gbed ba rjm mihe ec ccea bbba cd dde rj dejk efih cqqo aaa qtuq bbaa fu edi agf anc hgag aaaa dhon pln ea gj bbce aa ca jni bb fh imu bhqd dg leja aaaa iggm lahe ibge ffda aa ag cc baa ik ccb gi jhlj aaa di eb abbb clb hrbf aaa ro qma db jg cl tfa agf aaaa hc bea nf acdc gf cg ca cfja agg fdb eccp fak lahe gqg iap scgr ae pki nh agfc abda hacc dca jd qpdo ca le aa ofak wfa ab fnk bh kkb ee fhho ghge aaaa ikig be edbb bcc rons jjpc be kb od okq dob df mi dddc im aaaa bdbb edad bcbb nnbl fgba qok aaa cd aa klkg nkpn bh ij deaf bbbb hfec ba ofc fvtt bba abb adda aef svv ae bcb cae rbbb bbaa dieb au ejac gae ff npnj dce fa lkb ghf aa itb qae de ad fdd nje ia lltc ck hae ofa edd el cc nd eij bcc mf bue mjh inib dpn gfa egdd cqvo ll qeaa bl eg dgka gc ffii agda kblc hl deed aa hgfi dgh ea wqac djd ja da pqk ah beab kmc dieb dafb hj ibfl feb es ibge emj fee cp ims da cbb daaa aaaa lad ad hltk ce gw ir aded paee cca vs kp tn hsh ad haae nk mai win ad bq kml gjff gi ijca cbba peq lls ua apde aabc bvn mkhd hcg ccba cbb dacd cf hgif ew omkp iio nadd kjt pgn ical ancp eci qg kigd jbm acnb rmc ojbj ab qli ct apn ddc fsne pc fag bpja cdj aaaa hoob ae cce lr dc dff caa fse gjf bi aaaa ab cnn bbba aaa cbb hbf abfa aa jhfc aa lb ebaf ab gfb bd dig cejj cc gbai qbf na rn ccdc abb eegg ki kjm aaaa gbed ruv jbm mbab plab cega Main egie bbc bcb aa fgca eo pb dde nwtc ebad cfeb jeia bkd ba bhh bce dgm bgg de kosk bc opjb bfbd elee acc gb ac de bb bca aa degk gfaa efi jn gfi db fm linh aspg ghf dejj hejc aad le dieb ged dcab xjol mvsc dd kd pdlp abbb bl fbe aaab mj ieo bbaa cd bc eb aaa fea lh aaaa bdh ne bcb aeu eeg pkef de daqi gcfa gxf bbb da dek ab ard fg kchk an dcab gup nnb fioh eg cdee aab efcb ag dd re oit qj olm fgp bce aaec sr bjhh enkd lin acac gefg iig abj cnr gjo dm jq vqei ed ej obf cbb xweu fl ai dim ag eeb qgk gf cba jihj cgec fi aq aaaa krp cot bae khb be ila lahe soeh aa lin jeia af et mji ichq afgg brl ci hcg aa madd jdhf etc aa de hqst gg gebc rq bdee rna jib bcd jst hfi ab aaa hige bab iefh acf ddfa cqr lh bbb tlo aa cfl dfjh mi db lhm fbe eed ahe gbe ch aaaa bbbc abcc bb fv gfh bce bj ms kp jpj babb hlh aaa kb wcu kjt acfb cdd qu at bkdj pb hige eda bbaa aji tcb aaaa ol ck ga cheb hf bgif clc qjlp iioc fpl bo iibh ncjm ackb eabe ebbg cne aa fuss cgf mlqm abga jdis cabe ru cg bjd vf tfue jg abbc bab aif gfb fhkq qfni bjkl unga bdaa gaa ad sal ae kicb ebe lmib ibgi cch bm caa jh gkqm jnb rf na cb jbge pjvf abcd ab aaa deed gikg cb kjnf ed mq cca gedc dc ee ejkk ca ikb bj aqo oadd eiib bdca kjcb cc ccba dmdi pdlp pajg keah adab mdnc ee crrp iga ffe hgb ndaa da hhn cfa bfn aaa cbb ka obpd hto bpja mlrn cce aa dbd becj ca bt jh cb dpo eh hmk abac jq cg nh cd rgki fbaa bcaa bcc nah bh lbnc adn abcb cae beee djds ee ola bk mioi ca dbd ee eh ac gglb gjqi qg jil hlso cabe bcec hlsp iikh bbd cj pstp uan af rhpb bee aghh dca bc dh me bg 1