Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за дел од КП 7895/2, дел од КП 7994 и КП 8003

Целата содржина на проектната програма може да ја видите на следниов линк.