Урбанистички проект за село – формирање на градежна парцела на КП 3041 KO ДАБИЉЕ, Oпштина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов ЛИНК