Соопштение за организирање на јавен увид

Се организира јавен увид на Урбанистички проект за изградба на објекти со намена станбени куќи во состав на селски стопански двор, на дел од КП бр.497, КО Просениково, Oпштина Струмица.

  1. Соопштение – Javen Uvid 10.02.2022
  2. Урбанистички проект за изградба на објекти со намена станбени куќи во состав на селски стопански двор, на дел од кп бр.497, КО Просениково, општина Струмица т.бр.2137/20 – 1 Корегиран урбанистички проект.pdf 18.01.22 – ревизија-compressed