Соопштение за организирање на јавен увид, урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

Соопштение за организирање на јавен увид на урбанистички проект вон опфат на урбаистички план за дел од КП 7895/2, дел од КП 7994 и КП 8003 за КО Струмица – ЛИНК

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за дел од КП 7895/2, дел од КП 7994 и КП 8003 за КО Струмица – ЛИНК