Записник за текот на постапката за селекција на кандидати за членови на Управен Одбор на ЈСП ,,Струмица- Транспорт,, Струмица

На ден 18.12.2023 година, согласно член 7 став 2 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022), Комисијата за селекција оддржа состанок на кој се изврши утврдување на податоците на сите кандидати кои се пријавиле на Јавниот повик за членови на Управен Одбор на ЈСП ,,Струмица – Транспорт,, Струмица кои учествувале во постапката на селекција по фази, попис на документацијата која ја приложиле и бодовите кои кандидатите ги освоиле во секоја од фазите на постапката на селекција.

До Архива на општина Струмица, за членови на Управен Одбор на ЈСП ,,Струмица- Транспорт,, Струмица се доставени вкупно 5 пет пријави и тоа:

Маја Јанковска – кандидат за член со работно искуство од областа на на дејноста на претпријатието, со следната приложена документација:

Образец за пријавување на Јавен повик за именување на членови на Управен/Надзорен одбор на јавно претпријатие;

Уверение за државјанство;

Одлука за признавање на високообразовна квалификација стекната во странство;

Потврда дека со правосилна судска пресуда не му изречена казна или прекршочна забрана за вршење на професија, дејност или должност;

Историјат за вработување од Агенција за вработување на Република Северена Македонија со евидентиран стаж;

Изјава заверена на нотар дека кандидатот под целосна материјална, морална и кривична одговорност потврдува за точноста и веродостојноста на наведените податоци во пријавата и за поднесената документација;

Кратка биографија;

Писмо за интерес/мотивација;

Овластување Б за изработка на проектна документација,

Овластување Б за инженер за изведба од архитектура,

Овластување за изработување на урбанистички планови, односно планер- потписник на планска документација.

Во Фаза 1 – администаративна селекција кандидатот Маја Јанковска освои 29 бодови, а во Фаза 2- интервју освои 40 бодови, или вкупно 69 бодови

Виктор Стоилов кандидат за член со работно искуство од областа на на дејноста на претпријатието, со следната приложена документација:

Образец за пријавување на Јавен повик за именување на членови на Управен/Надзорен одбор на јавно претпријатие;

Уверение за државјанство;

Уверение за завршено високо образование и завршен VII/1 степен образование;

Потврда дека со правосилна судска пресуда не му изречена казна или прекршочна забрана за вршење на професија, дејност или должност;

Историјат за вработување од Агенција за вработување на Република Северена Македонија со евидентиран стаж;

Изјава заверена на нотар дека кандидатот под целосна материјална, морална и кривична одговорност потврдува за точноста и веродостојноста на наведените податоци во пријавата и за поднесената документација;

Кратка биографија;

Писмо за интерес/мотивација;

Уверение за положен правосуден испит.

Во Фаза 1 – администаративна селекција кандидатот Виктор Стоилов освои 21 бодови, а во Фаза 2- интервју освои 40 бодови, или вкупно 61 бодови

Ристо Тупаров – кандидат за член со работно искуство од областа на техничките науки со следната приложена документација:

Образец за пријавување на Јавен повик за именување на членови на Управен/Надзорен одбор на јавно претпријатие;

Уверение за државјанство;

Уверение за дипомиран инжинер на машински факулетет Скопје

Потврда дека со правосилна судска пресуда не му изречена казна или прекршочна забрана за вршење на професија, дејност или должност;

Историјат за вработување од Агенција за вработување на Република Северена Македонија со евидентиран стаж;

Изјава заверена на нотар дека кандидатот под целосна материјална, морална и кривична одговорност потврдува за точноста и веродостојноста на наведените податоци во пријавата и за поднесената документација;

Кратка биографија;

Писмо за интерес/мотивација;

Уверение за успешно завршена стручна обука за ,,Оспособување на лица за ракување со природен гас,, Степен 1

Во Фаза 1 – администаративна селекција кандидатот Ристо Тупаров освои 26 бодови, а во Фаза 2- интервју освои 40 бодови, или вкупно 66 бодови.

Ангелина Николова – кандидат за член со работно искуство од областа на финансиските работи со следната приложена документација:

Образец за пријавување на Јавен повик за именување на членови на Управен/Надзорен одбор на јавно претпријатие;

Уверение за државјанство;

Диплома за завршено високо образование и стекнати 240 кредити според ЕКТС;

Потврда дека со правосилна судска пресуда не му изречена казна или прекршочна забрана за вршење на професија, дејност или должност;

Историјат за вработување од Агенција за вработување на Република Северена Македонија со евидентиран стаж;

Изјава заверена на нотар дека кандидатот под целосна материјална, морална и кривична одговорност потврдува за точноста и веродостојноста на наведените податоци во пријавата и за поднесената документација;

Кратка биографија;

Писмо за интерес/мотивација;

Уверение за овластен сметководител,

Сертификат за познавање на германски јазик,

Потврда за информатика.

Во Фаза 1 – администаративна селекција кандидатот Ангелина Николова освои 30 бодови, а во Фаза 2- интервју 40 бода, или вкупно 70 бода.

 

Елица Ангелова – кандидат за член со работно искуство од областа правните работи со следната приложена документација:

Образец за пријавување на Јавен повик за именување на членови на Управен/Надзорен одбор на јавно претпријатие;

Уверение за државјанство;

Уверение за завршено високо образование и стекнати 300 кредити според ЕКТС;

Потврда дека со правосилна судска пресуда не му изречена казна или прекршочна забрана за вршење на професија, дејност или должност;

Преглед на регистрирани податоци во матична евиденција;

Изјава заверена на нотар дека кандидатот под целосна материјална, морална и кривична одговорност потврдува за точноста и веродостојноста на наведените податоци во пријавата и за поднесената документација;

Кратка биографија;

Писмо за интерес/мотивација

Положен правосуден испит

Во фаза 1 администаративна селекција кандидатот Елица Ангелова 21 бод , а во Фаза 2- интервју 40 бода, или вкупно 61 бод.

При проверка на доказите, Комисијата констатираше дека сите кандидати имаат уредна и комплетна документација.

 

Датум: Комисија за селекција:

18.12.2023 год.

1. Катерина Андонова – зам. претседател

 

2. Илија Тилев – зам.член

 

3. Идриз Идризов – зам.член