Објавување на барање за Б Интегрирана еколошка дозвола на : ДПТУ “ СИЛОТЕР” ДОО Струмица

Објавување на барање за Б Интегрирана еколошка дозвола на : ДПТУ “ СИЛОТЕР” ДОО Струмица

Врз основа на член 99 , и член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007 , 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/10 ,51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 44/15 , 129/15, 192/15 , 39/16 , 99/18 , 89/22  и 171/22) Градоначалникот на Општина Струмица врши: ОБЈАВУВАЊЕ на Барањето за...

Продолжен е Јавниот повик за за ослободување од плаќање на надомест за престој на деца на самохрани родители во градинката „Детска радост“

Продолжен е Јавниот повик за за ослободување од плаќање на надомест за престој на деца на самохрани родители во градинката „Детска радост“

Во врска со Јавниот повик за пројавување интерес согласно Одлуките за ослободување од плаќање на надомест за престој на деца на самохрани родители во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица и ЈОУДГ „Виножито“ Струмица бр. 09-299/1 од 16.01.2023 година, а од причина што е предвиден поголем број на заинтересирани самохрани родители кои ќе бидат ослободени од плаќање надомест во ЈОУДГ „Детска радост“...

Решени 710 проблеми на граѓаните преку „Систем 48“ во минатата година

Решени 710 проблеми на граѓаните преку „Систем 48“ во минатата година

Преку општинскиот сервис за пријавување на комунални проблеми „Систем 48“ во изминатата 2022 година биле решени 710 проблеми од вкупно пријавените 765 од страна на граѓаните. За останатите 55 е потребно повеќе време и истите се проследени до надлежните служби и се во процес на решавање. Најголем број од пријавите доставени до „Систем 48“ се од областа на уличното осветлување...

Советот денеска ја одржа 19-та седница

Советот денеска ја одржа 19-та седница

Повеќе предлог одлуки и планови беа усвоени на денешната 19-та седница на Советот на општина Струмица. Покрај предлог планот за запишување на ученици во прва година во средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2023/2024 година, беа усвоени и одлуките за давање на трајно користење на објекти во општина Струмица на градинките „Детска радост“ и „Виножито“, спортската сала во...

Решение за свикување на деветнаесеттата седница на Советот на општина Струмица

Решение за свикување на деветнаесеттата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица Бр.08 – 414 /1 18.01.2023 год. С т р у м и ц а Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам   Р  е  ш  е...

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП194, KП196, КО Водоча, и на КП5109, И КП5103, КО Вељуса , Општина Струмица

Целосната содржина на проектната програма може да ја видите на следниов – ЛИНК

Пуштено во употреба инклузивно игралиште во градинката „Детска радост“

Пуштено во употреба инклузивно игралиште во градинката „Детска радост“

Градоначалникот Костадин Костадинов, министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска и директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат Рената Младеновска, денеска го отворија инклузивното игралиште во клонот 3 на градинката „Детска радост“ во Струмица и поделија дополнителни играчки на дечињата. Пуштањето во употреба на инклузивното игралиште е плод на одличната соработка помеѓу општина Струмица и министерството за труд и...

Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на Р.С.М. бр.101/2019): Општина Струмица, ул.„Сандо Масев“ бр.1 Струмица, тел. 034/348-030, e-mail: info@strumica.gov.mk, Катерина Андонова – Службено лице за посредување со информации од јавен карактер, го подготви следниот извешта – ЛИНК

Јавен повик за ослободување на плаќање надомест за престој на деца на самохрани родители

Јавен повик за ослободување на плаќање надомест за престој на деца на самохрани родители

Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов ЛИНК Пријавата од Детска радост можете да ја симнете на следниов ЛИНК Пријавата од Виножито можете да ја симнете на следниов ЛИНК

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

Целосната содржина на одлуката и формуларот за неспроведување на стратегиска оцена може да ги видите на следниов – Линк