Category: <span>Огласна Табла</span>

Home / Огласна Табла
Post

Известување за одржување на Интервју по Јавен Повик бр.08-02/1 од 02.01.2024 година

Почитувани,   Согласно член 6 став 2 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот...

Post

Известување за одржување на Интервју по Јавен Повик бр.08-01 од 02.01.2024 година

Почитувани,   Согласно член 6 став 2 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот...

Post

Нацрт Листа од кандидатите кои продолжуваат во наредната фаза од постапката на селекција на кандидатите за членови на Надзорен Одбор

Согласно член 5 став 5 од  Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување...

Post

Нацрт Листа од кандидатите кои продолжуваат во наредната фаза од постапката на селекција на кандидатите за членови на Управен Одбор

Согласно член 5 став 5 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување...

Post

Записник за проверка на доказите за исполнување на условите на Јавен Повик бр.08-01/1 од 02.01.2024 година

На ден 17.01.2024 година, согласно член 4 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот...

Post

Записник за проверка на доказите за исполнување на условите на Јавен Повик бр. 08-02/1 од 02.01.2024 година

На ден 17.01.2024 година, согласно член 4 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот...

ЈАВЕН ПОВИК за пројавување на интерес за ослободување од плаќање на надомест за престој на деца на самохрани родители во градинките ,,Виножито” и ,,Детска радост” од град Струмица за оваа година
Post

ЈАВЕН ПОВИК за пројавување на интерес за ослободување од плаќање на надомест за престој на деца на самохрани родители во градинките ,,Виножито” и ,,Детска радост” од град Струмица за оваа година

На иницијатива на градоначалникот, а со одлука на Советот, Општина Струмица го објави Јавниот повик за пројавување интерес за ослободување од плаќање на надомест за...

Post

Соопштение за Прекинување на прагот на алармирање во град Струмица

Почитувани , Ве информираме дека согласно податоците од ДАМСКВ на ден 04.01.2024 година, среднодневните концентрации на РМ10 се под дефинираниот праг на алармирање од 150...

Post

Јавен повик за избор на членови на Надзорен одбор на на Јавно претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори,, Струмица – ЈП ,,Паркиралишта Струмица,, Струмица

Врз основа на член 17-а од Законот за јавните претпријатија (,,Службен Весник на Република Македонија,, бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14,...