Категорија: Општи Акти

Home / Општи Акти
Напис

Статут

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ” број 5/2002) и член 42 став 1...